Rastem s knjigo ...

Pasavček ...

Šolska skupnost ...

Tek podnebne solidarnosti ...

Preko meje: Velikovec ...

Zdrava šola ...

Projekti

Učenci in mentorji osnovne šole Koroški jeklarji že vrsto let sodeluje v raznih projektih tako na šolskem, regijskem kot tudi na državnem in mednarodnem nivoju.

Pogum

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah

Že od leta 2017 sodeluje naša šola v projektu Pogum (POdjetnost Gradnik zaUpanja Mladih). Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem: v okviru modela pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami.

Eden od ključnih ciljev tega projekta je opolnomočiti šolajoče (učence v osnovni šoli) in strokovne delavce (učitelje, svetovalne delavce, druge strokovne in vodstvene delavce v OŠ) s kompetenco podjetnosti. Člani razvojnega tima projekta smo si za razvojno prioriteto šole zadali nalogo omejiti uporabo plastične embalaže in izdelkov oz. spodbuditi k večkratni uporabi posameznih izdelkov. Z našim delom vzpodbudno prispevamo k spreminjanju osebnega odnosa in ravnanja do sebe in okolja ter k usposabljanju učencev, drugih učiteljev, delavcev šole in nenazadnje tudi sebe k odgovornemu ravnanju z okoljem.

Vodja projekta: Simona Grenko

 

Tek podnebne solidarnosti

Tudi nam ni vseeno, kaj se dogaja z našim planetom. Zemlja je tako edinstvena in lepa, a v čedalje večji nevarnosti zaradi neodgovornega onesnaževanja. Zaradi malomarnosti ljudi izginjajo stvari, ki so nam povsem samoumevne: čista voda, svež zrak, dobra zemlja, hrana … Čedalje več je poplav, suš in drugih naravnih nesreč.

Glavni namen Teka podnebne solidarnosti je, da tečemo v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki so jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadele, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti okoli planeta Zemlja (dolžina ekvatorja je 40.075 km). V projektu sodelujejo vsi učenci od 1. do 9. razreda, razredniki prve triade in športni pedagogi.

V lanskem šolskem letu so učenci OŠ Koroški jeklarji skupaj pretekli 3516 kilometrov. Ob teku nas spremljajo želje, naj naša Zemlja ostane zdrava, in misli, kaj in kako lahko mi s svojimi ravnanjem in dejanji pripomoremo k temu.

tek01Mentorice: Darja Štrekelj, Cvetka Praznik, Vesna Junger

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje z gimnazijo iz Velikovca

 

Naša šola že 13 let sodeluje z Gimnazijo Alpe-Jadran iz Velikovca. Začetki skupnega sodelovanja z omenjeno šolo segajo v leto 2004. Z njimi smo sodelovali na najrazličnejših področjih: na športnem, likovnem, glasbenem, jezikovnem … Šolsko partnerstvo med šolama, v katerega so vključeni učenci od sedmega do devetega razreda, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina, poteka v obliki eno- oz. dvodnevnih srečanj, ki služijo ohranjanju prijateljski vezi, predvsem pa pripomorejo k dvigu jezikovnih zmožnosti učencev.

Še posebej aktivni smo bili v šolskih letih 2014/2015 in 2015/2016, ko je naše sodelovanje podprl tudi Zavod za šolstvo Republike Slovenije. Kljub okrnjenim sredstvom smo projekt uspešno izpeljali tudi v preteklem šolskem letu, saj nam je na finančno pomoč priskočila Občina Ravne. Na šoli se bomo trudili, da bo projekt »živel« tudi v bodoče.

Tovrstno sodelovanje je izvrsten način za spoznavanje drugih kultur, tradicij, narodov, izboljšuje pa tudi jezikovne zmožnosti učencev.

Vodji projekta: Kristina Ješovnik, Simona Grenko

 

 

 

 

 

Sobivanje

 

Državni projekt Šola sobivanja poteka pod okriljem Sobivanja-Društva za trajnostni razvoj in združuje projekte s področja vzgoje in izobraževanja, varstva okolja, prometa in energije. V tem šolskem letu bomo v oddelku podaljšanega bivanja s prvošolci sodelovali na natečajih Varno v vrtec in šolo, Spodbujamo prijateljstvo in Živim zdravo.

Varno v vrtec in šolo
Glavni namen in cilj projekta je, da pri otrocih nadgradimo celostno znanje o varnosti v prometu ter tako ozaveščamo o pomembni trajnostni komponenti. V začetku šolskega leta bomo učencem skupaj s policistom predstavili prometni režim v okolici šole, predstavili varne poti in jih opozorili na morebitne nevarnosti.

Spodbujamo prijateljstvo
Z natečajem želimo vzpodbuditi socialni odnos, kot eno od komponent trajnostnega razvoja, ki je še posebej v sedanjih kriznih časih močno zapostavljena. Otroke spodbujamo k pogovoru in dejanjem o prijateljstvu. Razvijamo čut za pomen medsebojnih odnosov in tako nadaljujemo poslanstvo dosedanjih aktivnosti. V sklopu natečaja izpostavimo osebno noto medsebojnih odnosov in želimo konkretne odgovore in razmišljanja.

Živim zdravo 
Glavni namen in cilj projekta je, da učence naučimo, kako na različne načine pripomoremo k zdravemu načinu življenja. V samem projektu se bomo dotaknili različnih področij: zdrava prehrana, šport in higiena.

Vodja projekta: Tanja Hudrap

Pasavček

 

V letošnjem šolskem letu učenci 1. in 2. razreda z učiteljicami sodelujejo v projektu PASAVČEK. Glavni namen je večja varnost otrok  med vožnjo in spodbujanje k pravilni uporabi otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu. Projekt temelji na pozitivni spodbudi za uporabo otroških sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu. Osrednja figura projekta je lik Pasavčka, ki na prijazen način opozarja otroke: »Red je vedno pas pripet!«

Projekt Pasavček vodi in koordinira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije. V Sloveniji se izvaja od leta 2005, najprej kot mednarodni projekt, v katerem je sodelovalo 14 evropskih držav, danes pa deluje na državni ravni.
V okviru projekta izvajamo različne dejavnosti, s katerimi želimo učence 1. in 2. razredov seznaniti z varnostjo v prometu, z pravilnim reagiranjem in vedenjem v prometu ter jih predvsem opozarjamo na pravilno uporabo otroških varnostnih pasov v otroških avto sedežih.
Skozi šolsko leto učenci sodelujejo pri različnih dejavnostih:

 • dan v prometu s policistom;
 • urejanje razrednega prometnega kotička;
 • likovne dejavnosti na temo »promet«;
 • seznanitev z uporabo varnostnih pasov in vodenje evidence o
  pripenjanju pri vožnji z avtomobilom;
 • sodelovanje z NIJZ v projektu »Otroci za varnost v projektu«;
 • reševanje gradiv, ki jih prejmejo učenci iz Agencije RS za varnost
  prometa

Vodja projekta: Tanja Hudrap

m

Šolska skupnost

 

Šolska skupnost je skupina učencev naše šole, sestavljena iz predstavnikov oddelkov Osnovne šole Koroški jeklarji. Iz vsakega oddelka sta vanjo vključena dva učenca od 5. do 9. razreda. V vseh aktivnostih, povezanih s šolsko skupnostjo, sodeluje tudi naša podružnica Kotlje z mentorico Simono Lečnik Šrot.

Naloga šolske skupnosti je ustvariti čas in prostor, v katerem bodo predstavniki učencev prisluhnili drug drugemu, spregovorili o pobudah, kritikah, predlogih in tako predstavljali glas otrok. Pri svojem delu šolska skupnost spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev.

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

 • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na šoli,
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
 • sodeluje na šolskem, medobčinskem in regijskem otroškem parlamentu,
 • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, humanitarne akcije …),
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci
 • sprejem prvošolcev v šolsko skupnost.

Šolska skupnost učencev se sestane najmanj trikrat letno, posebej pa organiziramo šolski parlament.

Otroški parlament

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno v šolskem letu. Sklicatelj šolskega parlamenta je mentorica. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. Tema letošnjega otroškega parlamenta je: »Moja poklicna prihodnost.«

Izvajamo tudi sprotne akcije humanitarne narave. Ena takih je zbiranje starega papirja. Zbrani denar bomo namenili za aktivnosti učencev, ki so v okviru delovnega načrta in so povezane s stroški. Zbiramo tudi plastične zamaške za društvo VESELE NOGICE. V tem šolskem letu se bomo ponovno udeležili akcije »Ni debate, v Gorenje Surovino dajte stare aparate!«, kjer smo zbirali odpadne električne aparate in baterije.

Mentorica: Tanja Hudrap

Spirit

 

Naša šola sodeluje v letošnjem šolskem letu pri projektu Mladim se dogaja, katerega izvajalec je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija). SPIRIT Slovenija želi doseči naslednje cilje: zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost (ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti …); oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo; spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji; zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov (v nadaljevanju mladih), staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti. Med drugim bodo učenci, ki bodo vključeni v projekt, vzpodbujali ljudi različnih starosti k ekološko ozaveščenem obnašanju. Vse dejavnosti projekta se bodo zaključile najkasneje do 15. 11. 2019.

Aktivnosti financira SPIRIT Slovenija, Javna agencija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vodja projekta: Simona Grenko

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo (SKUM)

 

Projekt SKUM je mlajši projekt vrtcev, osnovnih in srednjih šol, katerega glavna ideja je, da ima umetniška izkušnja velik pedagoški potencial. V okviru projekta se tkejo vezi, povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami. Dokazali bomo, da inovativna in odprta učna okolja  spodbudno vplivajo na dvig sporazumevalnih zmožnosti otrok.

Projekt SKUM, ki bo potekal do junija 2022, financirata Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport ter Evropski socialni skladi. SKUM je razvojni projekt, kar pomeni, da se bodo nove prakse in pristopi snovali in razvijali neposredno v razvojnih šolah, med katere spada tudi OŠ Koroški jeklarji, Ravne na Koroškem. Implementacijske šole, prijavljene v projekt,  se zaenkrat še učijo in pripravljajo na delo. Na osnovi spremljanja in evalvacij praks se bodo oblikovala priporočila in zasnovale strategije za umestitev raznovrstnih umetniških praks v šolski prostor. V projektu si prizadevamo, da so učenci spodbujeni in vključeni v komunikacijo v različnih umetniških jezikih, sodelujejo v kulturno-umetniškem dogajanju tako v ožjem kot širšem okolju.

Na OŠ Koroški jeklarji imamo zelo močna in kvalitetna umetniška področja. 

Vodja:  Suzana Makič

EUfutuR

 

Geopark Karawanken-Karavanke je čezmejni geopark, ki ga povezuje oziroma ločuje gorska veriga z istim imenom.

Geopark Karawanken-Karavanke leži med dvema dvatisočakoma, Peco in Košuto. Osnovo mu predstavlja njegova lega na geološko pestrem območju med Alpami in Dinaridi.

Površina Geoparka meri 1.067 km2 in naseljuje približno 53.000 prebivalcev. Upravna meja Geoparka sledi mejam 14 občin.

CILJI PROJEKTA:

 • varstvo in ohranjanje naravnih virov
 • ozaveščanje, izobraževanje in pozicioniranje Geoparka
 • ekonomska vrednost Geoparka (geo-turizem, obnovljivi viri enrgije)
 • čezmejno sodelovanje in regionalni razvoj

Vodja: Simona Grenko

Policist Leon svetuje

 

Preventivni projekt Policist Leon svetuje so zasnovali v Policijski upravi Slovenj Gradec. Pri vsebinski pripravi in oceni projekta je sodelovalo tudi Ministrstvo za šolstvo in šport. Na območju Policijske uprave Slovenj Gradec so projekt izvedli že leta 2007 in je bil zelo dobro sprejet, tako med otroki in učitelji kot med starši, zato so ga oktobra 2008 začeli izvajati na celotnem območju Slovenije. Projekt je namenjen učencem in učenkam 5. razredov devetletnega programa osnovne šole, kar pomeni, da naj bi vsako leto sodelovalo približno 20.000 učencev.

Nosilec projekta je Služba generalnega direktorja policije, izvajalci pa so policijske uprave oziroma policijske postaje v sodelovanju z osnovnimi šolami.

S projektom želimo otroke seznaniti o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih.

Osrednji pripomoček pri izvajanju projekta je delovni zvezek Policist Leon svetuje  .

V njem so obravnavane varnostne vsebine, ki so razdeljene na pet sklopov in zajemajo več vsebin, prilagojenih tudi letnemu času:

 • promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev),
 • pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka),
 • nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci …),
 • kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine …) in
 • kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih …).

Projekt poteka tako, da vodje policijskih okolišev med razrednimi urami učencem podajajo naštete varnostne vsebine iz delovnega zvezka. V razredu se tudi učitelj aktivno vključuje v razpravo in vzpodbuja učence k sodelovanju. Učenci morajo ves čas aktivno sodelovati in iskati rešitve problemov ali se tudi doma vnaprej pripraviti za naslednjo učno uro. Vodja policijskega okoliša za predstavitev vseh vsebin porabi po pet šolskih ur v vsakem razredu oziroma za vsak sklop po eno učno uro.

Vodja projekta: Maja Pečnik 

Rastem s knjigo

 

Nacionalni projekt »Rastem s knjigo« spodbuja bralno kulturo mladih. Osnovnošolce in srednješolce motivira za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev in jih spodbuja k obisku splošnih knjižnic.

V projektu sodelujejo Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Združenje splošnih knjižnic, Zavod RS za šolstvo, Društvo šolskih knjižničarjev Slovenije, Društvo slovenskih pisateljev, osnovne šole, srednje šole, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana, in splošne knjižnice.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo OŠ« so:

– spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature;
– promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;
– spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic;
– motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti.

Vsi sedmošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih in srednjih šol. Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje še spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige.

Koordinatorica: Petra Podjaveršek 

 

Zdrava šola

 

Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja nasploh.

Celostni pogled na zdravje pomeni zdravje na vseh področjih za vse vključene deležnike, poti vplivanja pa iščemo z različnimi možnostmi. Pomembni so tako vsebine zdravja v učnem načrtu, kontinuirano izobraževanja učiteljev, ponudba zdravju naklonjenih dejavnosti na šoli, dobra organizacija, šolska in razredna pravila, kot tudi kakovostna komunikacija med zaposlenimi, učenci, starši, sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi institucijami, ki lahko vplivajo na zdravje. Torej je pomembno vse, kar lahko izboljšuje življenje in delo na šoli.

Ustvarjanje pozitivne šolske klime pomembno vpliva na oblikovanje vrednot pri posamezniku ter na njegove odločitve za vedenje. Obstaja močna povezava med odnosom do šole, učnim uspehom in vedenjem v zvezi z zdravjem. Raziskave ugotavljajo, da mladi, ki so bolj povezani s šolo, manj pogosto razvijejo tvegano vedenje.

Vodja projekta: Jasmina Pušnik 

I

Igraj se z mano - bodi umetnik

 

Vsak od nas je verjetno že kdaj v življenju izrekel besede »igraj se z mano«, kot povabilo k druženju, skupni dejavnosti, povezovanju. V igri smo si ljudje pogosto veliko bolj enaki in enakovredni, v interakcije stopamo lažje in bolj sproščeno kot v ostalih življenjskih situacijah. Igra je namreč ena od prvih socialnih dejavnosti človeka in kot taka ohranja pristnost in nezavezanost vsem konvencijam zunaj lastnih.

MEDNARODNI LIKOVNI NATEČAJ »Igraj se z mano« je celoletni dogodek z natečajnim razpisom v začetku leta. Izbrana dela so nato konec januarja ali v začetku februarja prihodnjega leta OTVORITVENO razstavljena na BODI UMETNIK – MEDNARODNEM LIKOVNO KULTURNEM DOGODKU »Igraj se z mano«, kjer vzporedno poteka tudi bogat kulturno animacijski program. Razstava nato v okviru BODI UMETNIK – POTUJOČE RAZSTAVE »Igraj se z mano« potuje po številnih lokacijah po Sloveniji in tujini s podobnim kulturno animacijskim programom.

V tem šolskem letu bomo učenci 1. razreda s svojimi likovnimi deli sodelovali na likovnem natečaju, ki je v letu 2019/20 posvečen dvema temama:

 • Prva tema je že tradicionalna: IGRAJ SE Z MANO(igraš se lahko sam-z igračami, igrali, lahko plešeš, se ukvarjaš s športom, računalnikom…, igraš se lahko s prijateljem, sošolci, starši, babico, dedkom, učiteljem, vzgojiteljem, s kužkom, muco… igraš se lahko doma, na igrišču, ulici, travniku, v gozdu, šoli, vrtcu …).
 • Druga tema pa se glasi: NAŠ SVET, ČIST PLANET (Danes se vsi zavedamo pomembnosti skrbi za okolje, vendar pri tem nismo vedno uspešni. Kako ti skrbiš za varovanje okolja? Na primer, s premišljenimi nakupi lahko prispevaš k zmanjševanju odpadkov, poskrbiš lahko za njihovo ponovno uporabo ali pa jih recikliraš. Ali banane res potrebujejo plastično vrečko? Morda se bo nekdo razveselil tvojih starih igrač, poskrbi, da ne končajo v košu. Ločeno zbiranje odpadkov je okolju prijazno, ker s tem zagotovimo, da se koristni odpadki predelujejo, varujemo dragocena odlagališča in hkrati ohranjamo naravne vire. Poskrbimo za naš planet, ker drugega nimamo.

Vodja projekta: Tanja Hudrap 

Z nasmehom iz vrtca v šolo

Osnovni namen projekta je omogočiti otrokom lažji prehod iz vrtca v šolo ter doseči boljše počutje prvošolčkov pri nas. Otroci bodo tekom leta spoznali prostore v šoli, se seznanili z nekoliko drugačnim načinom šolskega življenja, se družili z učenci in navezovali prijateljske stike z njimi, kar bo zmanjšalo strah pred vstopom v šolo in jih posledično navdušilo za ta korak. Prav tako bodo spoznali nekaj učiteljev in knjižničarki ter bodo že pred vstopom zmanjšali strah in nelagodje zaradi stika z novo osebo. S prilagajanjem na novo okolje tako ne bodo imeli večjih težav.

Z vrtcem sodelujemo skozi različne dejavnosti:

 • Večkrat na leto otroci obiščejo šolsko knjižnico, kjer poslušajo pravljico, si ogledajo kulturni program, ki jim ga pripravijo učenci, spoznajo osnovna pravila vedenja v knjižnici in brskajo po knjižnih policah.
 • Vzgojiteljice si v šolski knjižnici izposojajo leposlovno gradivo.
 • Knjižničarki vrtčevskim otrokom podelita bralna priznanja Petra Nosa.
 • Učenci otrokom v vrtcu berejo pravljice.
 • Povabimo jih na ogled lutkovnih predstav in prireditev.
 • Učenci pripravijo program in jim ga izvedejo v vrtcu (folklora, mali kurent …).
 • Otroci iz vrtca se družijo s prvošolci in se obiščejo med seboj. Vrtčevski otroci prvošolcem pripravijo čajanko. Skupaj se igrajo tudi na šolskem ali igrišču vrtca.
 • V decembru izvedemo skupni pohod z lučkami.
 • Sodelujemo na pohodu pustnih mask.
 • Otroci iz vrtca skupaj z vzgojiteljicami v šolski telovadnici izvajajo različne dejavnosti.
 • Organiziramo dan odprtih vrat za šolske novince.

 

Projekt je namenjen predvsem otrokom, da bolje spoznajo šolo. Pomembno pa je tudi sodelovanje strokovnih delavcev in staršev. Vsako leto organiziramo skupno izobraževanje strokovnih delavcev iz vrtca in šole. Prav tako organiziramo roditeljski sestanek za starše šolskih novincev, na katerega povabimo strokovnjaka, ki ima predavanje na temo vstopa otrok v šolo. V mesecu juniju organiziramo roditeljski sestanek za starše vpisanih otrok, kjer dobijo vse potrebne informacije o vstopu otroka v šolo.

Sodelujoči pri projektu: šolski knjižničarki, učiteljice prve triade, vzgojiteljice, svetovalna delavka iz vrtca in šole, pomočnica ravnatelja in ravnateljica vrtca.

Vodja projekta: Katja Krivec

Bodi kul, beri ful

V letošnjem šolskem letu sodeluje OŠ Koroški jeklarji v projektu z naslovom Bodi kul, beri ful. Projekt poteka pod okriljem Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika. Namen projekta je promovirati, spodbujati bralno motivacijo ter seznaniti mladino s kakovostno literaturo.

Bralna akcija je namenjena mladim od 13. do 18. leta. Prebrati je treba najmanj tri knjige s priporočenega seznama ter o njih navesti osnovne podatke, napisati svoje misli in podati oceno. Izpolnjene podatke lahko učenci oddajo v šolski ali splošni knjižnici.

koordinatorica Mojca Hrvatin

 

(Skupno 2.036 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost