Katalog informacij javnega značaja 

 

 
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU    
Naziv zavoda   OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI RAVNE NA KOROŠKEM
Matična številka:   5185815000
Davčna številka:   SI 83712143
Sedež:   RAVNE NA KOROŠKEM
Poslovni naslov:   JAVORNIK 35, RAVNE NA KOROŠKEM
Pošta:   2390 RAVNE NA KOROŠKEM
Telefon:   (02) 82 15 453
Faks:   (02) 82 20 208
E-pošta:   o-kojeravne.mb@guest.arnes.si
Ravnatelj:   Aljaž Banko
Odgovorna uradna oseba:   Aljaž Banko
Datum prve objave kataloga:   1. 1. 2010
Datum zadnje spremembe kataloga:   28. 2. 2013
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:   http://koroskijeklarji.si
Pravna podlaga:   Zakon o dostopu do informacij javnega značajaUredba o posredovanju informacij javnega značaja
     
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a. Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda    
Delovno področje javnega zavoda  

Naloga osnovnih šol je osnovnošolsko izobraževanje. Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet let. Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:

 • zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
 • spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
 • omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
 • pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
 • vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
 • razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;
 • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
 • vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
 • razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
 • razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku;
 • razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
 • razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;
 • doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
 • razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;
 • razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.
Dejavnost zavoda je:   P 85.200 osnovnošolsko izobraževanje
Organi javnega zavoda:   Svet zavoda, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, strokovni organi, svet staršev
Ravnatelj:   Aljaž Banko
Telefon:   (02) 82 15 453
E-pošta:   o-kojeravne.mb@guest.arnes.si
Pomočnica ravnatelja:   Jana Krančan Erjavec
 Telefon:   (02) 62 04 671
Seznam notranjih organizacijskih enot:   Podružnična šola Kotlje
Naslov:   Kotlje 7, 2394 Kotlje
Telefon:   (02) 82 15 450
Faks:   /
E-pošta:   /
Organigram:   Organigram OŠ Koroški jeklarji
     
2.b. Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij    
Pristojna oseba:   Aljaž Banko, ravnatelj
Naslov:   Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon:   (02) 82 15 453
E-pošta:   o-kojeravne.mb@guest.arnes.si
     
2.c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti
z delovnega področja javnega zavoda
 

Zakoni in podzakonski akti:

Zakon o osnovni šoli

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah

Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Drugi predpisi s področja osnovnošolskega izobraževanja

Predpisi lokalne skupnosti   Odločba skupščine Ravne na Koroškem, št. 61 – 3/80 dne 21. 2. 1980
Splošni akti javnega zavoda    
     
2.d. Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda   Predlogi splošnih aktov zavoda
     
2.e. Seje sveta javnega zavoda   Seje Sveta javnega zavoda
     
2.f. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih  

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • Letni delovni načrt
 • Pravila in drugi akti zavoda
 • Poročilo o delu v šolskem letu
 • Publikacija
     
2.g. Seznam vrst upravnih postopkov    
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:  
 1. Osnovna šola v upravnem postopku odloča o vpisu, prestopu, prešolanju, odložitvi šolanja, oprostitvi sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedi obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusu učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in o dodelitvi sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).

Normativna podlaga: 60.a člen Zakona o osnovni šoli

2.       Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

     
2.h. Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila  
     
2.i. Seznam evidenc s katerimi organ upravlja    
Seznam evidenc:    
Ime evidence:   Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
Normativna podlaga:   95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence:   evidenca ni javno dostopna
     
Ime evidence:   Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah
Normativna podlaga:   95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence:   evidenca ni javno dostopna
     
Ime evidence:   Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
Normativna podlaga:   95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence:   evidenca ni javno dostopna
     
Ime evidence:   Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
Normativna podlaga:   95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence:   evidenca ni javno dostopna
     
Ime evidence:   Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Normativna podlaga:   21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence:   evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
     
Ime evidence:   Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga:   21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence:   evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
     
2.j. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov    
Ime informatizirane zbirke:   /
Kratek opis namena zbirke:   /
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:   /
Dostop do zbirke:   /
     
2.k. Druge informacije javnega značaja    
Novice o delovanju javnega zavoda:   /
Letna poročila o dostopu do IJK:   /
     
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA    
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:   Večina informacij je dostopna prek spleta http://koroskijeklarji.si ob vsakem času.Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:   vsak delovnik v času uradnih ur
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:  
 • osebni dostop na sedežu javnega zavoda
 • dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve    
Neformalna zahteva:  
 • ustna zahteva
 • preko telefona
 • po elektronski poti
Formalna zahteva:  
 • zahteva podana ustno na zapisnik
 • pisna zahteva po pošti
 • vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov.

     
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:   Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.
     
4. STROŠKOVNIK IN CENIK  

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

(Skupno 1.329 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost