Razpisi


Razpis za delovno mesto ravnatelja 

SVET ZAVODA Osnovne šole Koroški jeklarji Ravne na Koroškem, Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem na podlagi sklepa 10. redne
seje z dne 4. 12. 2023 razpisuje delovno mesto RAVNATELJA.

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. , 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCD-2D,
47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – Zvaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA; v nadaljevalnem
besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Predviden začetek dela je 1. 6. 2024.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
-dokazilo o izobrazbi,
-dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
-dokaz o pridobljenem nazivu,
-dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (to je lahko pridobljeno najkasneje v roku enega leta po začetku mandata),
-kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
-program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
-potrdilo o nekaznovanosti (ki ne sme biti starejše od 30 dni),
-potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ki ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
SVEZ ZAVODA OŠ KOROŠKI JEKLARJI, Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – NE ODPIRAJ«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Koroški jeklarji
Ravne na Koroškem

(Skupno 1.884 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost